Miero Advocatuur

Privacy

verklaring

Je privacy is belangrijk voor Miero Advocatuur. Miero Advocatuur houdt zich daarom aan de privacywetgeving. Er worden zo min mogelijk persoonsgegevens opgeslagen en alleen wat nodig is voor haar doeleinden wordt bewaard. Wanneer toestemming vereist is, zal Miero Advocatuur je uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken. 

1. Bedrijfsgegevens

Miero Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via www.mieroadvocatuur.nl.

Loosduinse Uitleg 22
2553 AZ Den Haag
KVK-nummer: 84136820

2. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Miero Advocatuur kan deze privacyverklaring aanpassen als dat nodig blijkt. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 February 2024.

3. Op grond van welke wettelijke grondslagen kunnen persoonsgegevens verwerkt worden?

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt op basis van een rechtmatige grondslag. Jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden, omdat de verwerking van je persoonsgegevens:

  1. noodzakelijk in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst;
  2. noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang;
  3. gebaseerd is op jouw toestemming;
  4. verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving.
  5. Welke persoonsgegevens verwerken we?

4.1 Cliënten

Miero Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens van cliënten. Dit doet Miero Advocatuur om de identiteit van haar cliënten vast te stellen, haar diensten uit te voeren en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Hierbij kunnen je contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, adres telefoonnummer), identiteitsbewijs, financiële gegevens, gegevens met betrekking tot een zaak of geschil en andere en een door jou gekozen wachtwoord worden verwerkt. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en een wettelijke verplichting.

Miero Advocatuur verwerkt je persoonsgegevens als je contact opneemt via het contactformulier. De door jou aangeleverde persoonsgegevens worden vervolgens verwerkt voor de afhandeling van je vraag en/of klacht. De grondslag voor deze verwerking is jouw toestemming. Deze toestemming kun je altijd intrekken door via e-mail contact met Miero Advocatuur op te nemen.

4.2 Websitebezoekers

Miero Advocatuur verwerkt je persoonsgegevens als je haar website bezoekt. Dit doet Miero Advocatuur om contact te onderhouden, om diensten en producten te kopen en om betalingen te kunnen doen. Hierbij kunnen je contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer), gegevens over de bestelling en financiële gegevens verwerkt worden. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.

5. Hoelang worden je gegevens bewaard?

Miero Advocatuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Hierna worden je persoonsgegevens verwijderd.

De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke bewaarplicht.

6. Met wie worden je gegevens gedeeld?

Miero Advocatuur geeft je gegevens alleen door aan andere partijen als dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Miero Advocatuur kan jouw persoonsgegevens doorgeven als jij daarvoor toestemming hebt gegeven of als dit moet op grond van een wettelijke verplichting.

7. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EER?

Miero Advocatuur verwerkt je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Je gegevens worden binnen de EER opgeslagen.

8. Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe?

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Miero Advocatuur te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Welke cookies gebruiken we?

Miero Advocatuur maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan deze website geplaatst wordt op je hardware.

Miero Advocatuur gebruikt functionele cookies. Deze hebben een geringe privacy impact en hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden.

9. Welke rechten heb je ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht om te verzoeken om:

  • inzage in jouw persoonsgegevens (waaronder een kopie);
  • rectificatie en/of wissing van jouw persoonsgegevens;
  • beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • tegen de verwerking bezwaar te maken; en
  • ons om een overdracht van jouw persoonsgegevens te verzoeken.

Je kunt hiervoor contact opnemen via miero@mieroadvocatuur.nl. Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan Miero Advocatuur je vragen om je te identificeren. Hiervoor kunnen gegevens opgevraagd worden, zodat Miero Advocatuur er zeker van kan zijn dat jij de persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Er zal in principe binnen een maand aan je verzoek voldaan worden. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als deze termijn verlengd wordt, zullen wij je daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 

9. Vragen, opmerkingen of klachten?

Miero Advocatuur helpt je graag verder als je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van deze verklaring. Stuur je vraag, opmerking of klacht naar  miero@mieroadvocatuur.nl. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.